7. Het interventieplan

Geen blauwdruk maar houtskoolschets

Om tot een goed interventieplan te komen moeten drie stappen worden gezet: brainstormen over mogelijke communicatieve interventies (middelen), ordenen van deze interventies en het inbouwen van sturing op deze interventies (op timing, kosten en organisatie). Een interventieplan is een houtskoolschets. Dat is iets anders dan een blauwdruk; het geeft richting, maar zal tussentijds worden bijgesteld aan de hand van nieuwe informatie over de voortgang van de verandering en de emotie rond de verandering.

Brainstorm

Bij het verzinnen van mogelijke interventies kan vervolgens gekeken worden welke het beste passen bij de gekozen strategie en welke haalbaar zijn binnen het beschikbare budget en de beschikbare menskracht. Zeker als gekozen wordt voor de inzet van communicatie-interventies die een langere adem vergen, zoals het in stand houden van een speciale site van intranet, is het belangrijk kosten en capaciteit in ogenschouw te nemen.

Ordenen

Het totaal aan interventies kan vervolgens worden gesorteerd en geordend. Eerst wordt geordend naar verschillende deeltrajecten waaruit het veranderplan bestaat. Vervolgens worden de verschillende interventies in volgorde gezet. Tevens wordt aangegeven hoe de samenhang tussen de verschillende interventies is. Dit alles resulteert in de hoofdlijnen van een interventieplan.

 

Sturing

Een belangrijke keuze is of de communicatie zelfstandig door de communicatieafdeling wordt vormgegeven of dat deze onderdeel is van het veranderingstraject en door de verandermanager zelf wordt opgepakt. Wan- neer overwegend sprake is van communicatie over de verandering kan de communicatieafdeling of communicatieadviseur hierbij een belangrijke rol spelen en de veranderaar werk uit handen nemen. Wanneer communicatie en de verandering sterk samenvallen, ligt de verantwoordelijkheid voor de communicatie meer in handen van de verandermanager.

 

Ga door naar de laatste stap: De uitvoering

Huib Koeleman


Meer